BESTELLEN

Hoe kan je een bestelling plaatsen?

Geef uw contact gegevens, de product beschrijving (of CNK nr) en voorschrift door.

Bestel online

  Afhalen? in de apotheekin kluisje**

  Op de hoogte houden per? e-mailtelefoon

  Foto(s) van uw voorschrift

  ik accepteer het privacy beleid om dit bericht te verzenden.

  u krijgt van ons bericht als uw bestelling klaar ligt

  *verplicht
  **(enkel voorschriftvrije producten!)

   

  Privacybeleid

  Privacy Policy

   

  Deze website is eigendom van Apotheek De Vijzel
  Contactgegevens: Dorp 15, 2980 Zoersel
  Telefoon: 03 312 10 94
  E-mail:
  Ondernemingsnummer: BTW BE 0822.951.661

   

  Hierna genoemd: de apotheek.

   

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

   

   

  Beperking van aansprakelijkheid

   

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

   

  De apotheek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de apotheek een zo groot mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De apotheek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

   

  De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De apotheek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De apotheek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

   

  De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. De apotheek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

   

   

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

   

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

   

   

  Privacybeleid

   

  Lees deze Privacy Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website van Apotheek De Vijzel en door het gebruik van de op deze website vermelde e-mailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

   

  Persoonsgegevens

  Apotheek De Vijzel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Apotheek De Vijzel verstrekt. Apotheek De Vijzel kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – uw voor- en achternaam – uw adresgegevens – uw telefoonnummer – uw e-mailadres – uw locatiegegevens.

   

  Verwerkingsdoeleinden
  De apotheek verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering, het verzenden van informatie, marketing en gepersonaliseerde berichten). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken.

   

  Rechtsgrond(en) van de verwerking
  Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een mailadres, baseert de apotheker zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaakt wordt van een webshop, baseert de apotheker zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

  In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

   

  Overmaken aan derden
  Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met de apotheek verbonden zijn. De apotheek garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

   

  Bewaarperiode
  De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzameld door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

   

  Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Apotheek De Vijzel, Dorp 15, 2980 Zoersel of via e-mail naar   Apotheek De Vijzel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Apotheek De Vijzel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

   

  Direct marketing
  U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

   

  Klacht
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft u het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

   

   

  Intellectuele eigendomsrechten

   

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de apotheek of rechthoudende derden.